Hyvä ergonomia on taloudellista

Holistinen ergonomia luo paremmat työolosuhteet, mikä puolestaan johtaa parempaan talouteen. Alalla tehdyt tutkimukset osoittavat selkeästi: panostaminen ergonomiaan, hyvinvointiin ja terveyteen on aina taloudellisesti kannattavaa.

Odotettavissa lisää hyötyjä

Ergonomia ja talous ovat yhteydessä toisiinsa, sillä ne toimivat keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Useimmille yritysjohtajille ja esimiehille on selvää tarkastella ergonomian etuja työntekijöiden hyvinvoinnin ja hyvän suoriutumisen valossa. Ei kuitenkaan ole itsestään selvää, että menestymisessä nähdään vahva yhteys ergonomiaan. Kun ihmiset voivat hyvin harkitun ergonomisen ratkaisun ansiosta, olipa kyse toimistosta, koulusta tai hoivatilasta, se näkyy konkreettisesti niin päivittäisessä toiminnassa kuin tuloksessa.
Kokonaisvaltaisen ergonomian ansiosta ihmiset ovat todellisuudessa tuottavampia ja tehokkaampia. Päivittäiset tehtävät sujuvat helpommin, mukavammin ja terveellisemmin, ja sairauslomat vähenevät. Hyvin toimiva ympäristö, jossa ihmiset viihtyvät ja suoriutuvat paremmin, helpottaa myös työntekijöiden pysymistä ja uuden henkilöstön rekrytointia.

Raha ja aika ratkaisevat

Kuvittele, että johdat 100 työntekijän yritystä. He käyttävät joka viikko 15 minuuttia sopivan kokoustilan löytämiseen. Keskipalkka on 36 100 kruunua. Käytät vuodessa yli miljoona kruunua siihen, että henkilöstösi löytäisi sopivan tapaamispaikan. Toisin sanoen pienilläkin ongelmilla voi olla merkittäviä taloudellisia seurauksia. Jos tarkastelet ergonomiaa kokonaisvaltaisesti, voit käyttää rahasi tärkeämpiin asioihin.

Vähennä sairauspoissaoloja

Hyvä fyysinen ympäristö, joka toimii sekä organisatorisesti että sosiaalisesti, vähentää sairauspoissaoloja ja työtapaturmia. Se on fakta. Työympäristön hyvät olosuhteet ja edellytykset, pehmeät ja kovat, saavat terveet ihmiset myös suoriutumaan paremmin tehtävissään. Lähes kaikki käytettävissä olevat tutkimukset viittaavat samaan asiaan, sillä me ihmiset toimimme samalla tavalla maasta tai ammatista riippumatta. Eurooppalaisen Eurofundin elin- ja työehtojen parantamista koskevien tutkimusten mukaan työntekijät ovat poissa töistä 3–6 prosenttia työajasta. Poissaolot ja sairauslomat voivat johtua monista eri tekijöistä, mutta niiden voidaan laskea maksavan jokaiselta jäsenmaalta noin 2,5 %  bruttokansantuotteesta. Tämä on arvio ja monimutkainen laskelma, mutta on selvää, että poissaolot työpaikalta ovat syystä riippumatta erittäin kalliita yhteiskunnalle.

Parempi terveys merkitsee parempaa tuottoa

McKinsey and Companyn tekemässä S&P 500 -pohjaisessa yritystutkimuksessa kahdeksan yritystä kymmenestä investoi hyvinvointiin ja terveyteen 6-12 kuukauden kuluessa. He uskovat, että lähes kaikki yritykset hyötyvät taloudellisesti panostamalla tietoisesti terveyteen ja hyvinvointiin. Tutkimus osoittaa myös, että liikevaihto voi kasvaa huomattavasti, joissakin tapauksissa jopa 18 %.

Viisi avainta kokonaisvaltaiseen ergonomiaan

1.

Käytä apuna työympäristöanalyysia kartoittaessasi ja analysoidessasi yrityksen todellisten tarpeita, jotka liittyvät visioon ja työtapoihin liittyvään fyysiseen ympäristöön.

2.

Tiedota ja osallista henkilöstö hyvin valmistellulla ja harkitulla tavalla mukaan toimistoympäristöjen suunnitteluun.

3.

Kun suunnittelet uusia tai olemassa olevia työympäristöjä, ota huomioon  työskentelytapojen omaksuminen, ympäristöjen, vyöhykkeiden ja tärkeillä toiminnoilla varustettujen tuotteiden käyttöönotto. Näin koko henkilöstö ymmärtää olemassa olevat mahdollisuudet ja sen, miten toimistoa voidaan käyttää ergonomisesti ja optimaalisesti.

4.

Luo pelikirja, jossa on yhteiset ohjeet ja pelisäännöt toimistolle. Se selittää miten työympäristö toimii ja auttaa ylläpitämään organisaation visiota. Pelikirja helpottaa myös uuden henkilökunnan perehdyttämistä.

5.

Seuraa säännöllisesti, että työympäristö toimii, ei vain silloin, kun uudet toimistotilat on suunniteltu. Näin voi tehdä nopeasti muutoksia, kun tarve tai organisaatio muuttuu.

Joustavuutta ja hyvinvointia ihmisille

Tutkimus ja markkinakyselyt osoittavat, että ihmiset pitävät joustavuutta ja hyvinvointia tärkeinä työelämän ominaisuuksina. Se puolestaan on konkreettinen tulos, jonka voit saavuttaa kokonaisvaltaisella ergonomialla. Lisääntynyt joustavuus ja hyvinvointi ovat erityisen tärkeitä asioita ottaa huomioon tänä aikana, jona lähes koko elinkeinoelämä miettii, miltä tulevaisuuden toimistot näyttävät ja miten ne toimivat. Samaan aikaan monet työnantajat vaativat, että työntekijät ovat luotettavia, vastuullisia, kurinalaisia, kärsivällisiä, sosiaalisia, mukautuvia, sitoutuneita ja kykeneviä ongelmanratkaisuun. Jos yhtälö pettää jossain vaiheessa huonon ergonomian vuoksi, se voi johtaa ongelmiin, joita ei ehkä ole tullut ajatelleeksi. Huono tuoli voi johtaa selkävaivoihin, jotka aiheuttavat stressiä. Liian kova ääni voi estää keskittymistä ja aiheuttaa päänsärkyä, ja haitallisen kulttuurin vuoksi moni voi ottaa mieluummin sairauspäivän kuin lähteä töihin. Listaa voi jatkaa pitkään, sillä yksi asia vaikuttaa aina johonkin toiseen kokonaisuuden osa-alueeseen.

Oikea ympäristö edistää terveyttä

Tavallisimmat koetut terveysongelmat, jotka vaikuttavat haitallisesti ihmisiin, ovat selkä-, lihas- ja niskakivut. Päänsärky ja silmien liikarasitus ovat myös yleisiä ongelmia. Ammatti- ja ikäryhmien välillä on suuria eroja, mutta on selvää, että lähes kaikki terveysongelmat liittyvät vahvasti fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöön. Holistinen ergonomia ei ole koko ratkaisu, mutta se voi todistetusti edistää ihmisten hyvinvointia. Tällä on suuri merkitys esimerkiksi yleisterveyteen, sitoutumiseen, luovuuteen, energisyyteen ja tuottavuuteen.

Tilapäiset keskeytykset

Suuri ongelma monilla työpaikoilla ovat erilaiset työn keskeytykset, jolloin tehokkuus kärsii. Voi helposti käydä niin, että alkaa puhua jollekulle, joka istuu työpöytänsä ääressä syvästi keskittyneenä. Tutkimukset osoittavat, että ilman keskeytystä tämä henkilö olisi ollut jopa neljä kertaa tehokkaampi. Sama tutkimus osoittaa, että keskeytykset ilmenevät esimerkiksi epäselvinä ja vähemmän mukavina sähköpostiviesteinä ja virheiden tuplautumisena yleisellä tasolla. Syynä on se, että me ihmiset yritämme kompensoida keskeytyksiä, mikä lisää stressiä, turhautumista ja aikapainetta. Tilanteen jatkuessa se voi johtaa kaikenlaisiin ongelmiin aina loppuun palamisesta työkulttuurin huononemiseen. Siksi on tärkeää mukauttaa ergonominen ratkaisu ja ympäristö erilaisten ihmisten tarpeisiin. Jotkut tarvitsevat rauhaa, toiset kaikkea oikeista kalusteista ja väreistä oikeaan johtajuuteen ja kulttuuriin. Tämä toimii tietenkin myös toiseen suuntaan: Ihmiset, jotka haluavat ja tarvitsevat jatkuvaa vuoropuhelua, on myös otettava holistisessa tarkastelussa huomioon.

Staattisen istumisen riskit

Maailmanlaajuisesti selkäkivut ovat suurin syy siihen, että ihmiset estyvät työskentelemästä ja suoriutumasta askareistaan parhaalla mahdollisella tavalla. Selkävaivat, jotka johtuvat liian vähäisestä liikkumisesta ja jatkuvasta istumatyöstä väärin muotoillussa tuolissa, voivat johtaa suorituskyvyn alenemiseen, pitkäaikaiseen masennukseen ja sairauslomiin. Pitkäaikaisella staattisella istumisella on vahva yhteys moniin terveysongelmiin, kuten sydän- ja verisuonitauteihin, tyypin 2 diabetekseen, ylipainoon, välilevypullistumaan ja eräisiin syöpämuotoihin. Staattisuus vaikuttaa myös lihaksiin, jänteisiin, nivelsiteisiin, rustoihin ja hermoihin.

54 % ei löydä sopivaa henkilökuntaa

Tutkimukset osoittavat, että yli puolella (54 %) maailman työnantajista on vaikeuksia rekrytoida sopivia työntekijöitä. Luku on kaksinkertaistunut viimeisen vuosikymmenen aikana. Se johtuu monista eri tekijöistä, mutta on selvää, ettei valta ole enää työnantajien. Palkka, joustavuus ja tunne työn haastavuudesta on tärkeitä ihmisille, mutta niitä ei pidä pitää erillisinä saarekkeina. Se puolestaan perustuu siihen, että ihmiset arvostavat ryhmähenkeä, hyvinvointia, kulttuuria ja johtajuutta. Nykyajan työntekijät ovat kuin nykyiset kuluttajat, he haluavat työssään käyttäjäkokemuksia. Tässä kuvaan astuu holistinen ergonomia. Fyysiset, organisatoriset ja sosiaaliset tekijät luovat yhdessä valoisamman kuvan tulevaisuudesta. Jos luot perustan yksilöllisyydelle ja osallistamiselle, sinulla on myös paremmat edellytykset löytää oikea osaaminen ja samalla vahvistaa tavaramerkkiäsi tai organisaatiotasi kokonaisuutena. 

Ergonomia on helppo laskutoimitus

Kinnarpsin kokonaisvaltainen näkemys perustuu tieteeseen ja markkinoiden tarpeisiin, mutta myös pitkään kokemukseemme. Se tarjoaa turvaa ja varmuutta toimistossa, koulussa tai hoivaympäristössä. Tiedämme siis, että ergonomia paranee huomattavasti, jos painotat kokonaisuutta. Investoimalla ympäristöösi kokonaisvaltaisesti saat kaikki ergonomisen palapelin palat kohdalleen. Huolehdit fyysisistä näkökohdista, kuten huonekaluista, pohjaratkaisuista, ilmasta, lämpötilasta, valosta, väreistä, materiaaleista, äänestä ja liikkeestä. Lisäksi sinulla on paljon mahdollisuuksia ohjata haluttuun suuntaan organisatorisia ja sosiaalisia tekijöitä, kuten kulttuuria, johtajuutta, yksilöllisyyttä, osallistamista, käyttäytymistä ja etikettiä. Asioita, joilla on yhdessä suuri vaikutus kokonaisuuden kokemiseen ja talouteen. Me autamme!

Ota yhteyttä

Tutustu holistiseen ergonomiaan

Lähteet

 • “Absence from work”, Eurofound
 • “European Company Survey 2019”, Eurofound
 • “6th European Working Conditions Survey”, Eurofound
 • “Back pain facts and statistics”, American Chiropractic Association
 • “What workers want in 2020”, Manpower Group
 • “Employment Outlook Survey Q3 2021”, Manpower Group
 • “The Cost of Interrupted Work: More Speed and Stress”, University of California
 • “Arbetsmiljöns betydelse för ryggproblem” (“The importance of the work environment for back problems”), the Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of Social Services
 • “Organizational health: A fast track to performance improvement”, McKinsey & Company
 • “Prolonged static sitting at work: health effects and good practice advice”, European Work Environment Agency
 • “Sittande, stående och gående arbete” (“Sitting, standing and walking work”), Swedish Work Environment Authority